ijaers social
facebook
twitter
Blogger
google plus

International Journal of Advanced
Engineering, Management and Science

ijaems google ijaems academia ijaems pbn nauka gov JournalToc Scilit logo neliti neliti microsoft academic search Tyndale Library WorldCat indiana Library WorldCat aalborg university Library J-Gate academickeys ijaems rootindexing ijaems reddit ijaems research bib ijaems slideshare ijaers digg ijaems tumblr ijaems plurk ijaems I2OR ijaems ASI ijaems bibsonomy

Sports Management Organızatıon ın Göktürk State
( Vol-3,Issue-12,December 2017 )

Author(s):

Abdurrahman Kepoğlu

Keywords:

Sports Management, Göktürk State.

Abstract:

This study, which aims to determine the principles of traditional Turkish Sports Management and organizational structure, will examine the ethnocenosis system of Göktürk State, which is a state that uses only the Turkish alphabet and the first Turkish identity among the Turkish States established up to date, and try to determine the structure of sport management and organization which they formed mainly in war and physical education. In the study, a qualitative method called "descriptive field scanning", documentary or documentary study was followed (Karasar,1976). In order to determine the organizational structure of the Göktürk State, it has been analyzed with the observations of China, Rome, Orhun Abdüleri, epic poems, traveler's observations, archaic cosmology of Gokturk society and the discoveries of various fields working on that period. Turkish history can be considered as a military history until the last two hundred years. Turkish society is one in which, in the light of the available data, throughout history, military-civil distinction is not considered, and all members of the society are considered soldiers. "The army was in the people, the people in the army". Therefore; Göktürk State was formed in parallel with the state hierarchy in all the cities under the state government (Yaylak-Kışlak) in the structure of sport management organization.

ijaers doi crossrefDOI:

10.22161/ijaems.3.12.10

Cite This Article:
Show All (MLA | APA | Chicago | Harvard | IEEE | Bibtex)
Paper Statistics:
  • Total View : 127
  • Downloads : 16
  • Page No: 1158-1169
Share:
References:

[1] Akyüz, Yahya. (2005), Türk Eğitim Tarihi (M.Ö.1000-M.S.2004), 9.Baskı, Ankara
[2] Ayyılmaz, Cengiz .(2004), İpek Yolu ve Orhun Yazıtları, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S:24, s.181-189
[3] Baykuzu, Tilla Deniz. (2008) Hunların Kayıp Kitapları ve Sutralar, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bilig, Kış, sayı:44, s.195-210
[4] Beşirli, Hayati. (2016), Bireyin Toplumsallaşması Sürecinde Spor, International Journal of Cultural and Social Studies, (Int JCSS), June, 2(1)
[5] Bodde, Derk. (1952), Festivöls in Classical China, Princeton Universty Press
[6] Bozdemir, Mevlüt. (1988), Türk Ordusunun Tarihsel Kaynakları, AÜSBF Yayınları, Ankara
[7] Chavannes, Edouard. (2007). Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri. Selenge Yayınları, istanbul
[8] Charles A, Bucher D. (1987), Foundations of Physical Education and Sport, Times Mirror/Mosby Collage Publishing, Missouri, p.57
[9] Condorcet,De Marquıs.(2010), İnsan Zekasının Tarihi Gelişimi,(Çev: Mahmut Özgil), Sayfa Yayınları, İstanbul.
[10] Demir, Mustafa .(2003), Türk İslam Medeniyetlerinde Şehirleşme, İslam Araştırmaları Dergisi, Cilt:16, Sayı:1
[11] Divitcioğlu, Sencer. (2005), Orta-Asya Türk İmparatorluğu, İmge Yayınları, İstanbul
[12] Donuk, Abdülkadir .(1980), Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile, İÜEF, Tarih Dergisi, sayı:33, XXXIII, 147-168
[13] Durant, Will .(1996), Medeniyetin Temelleri, İstanbul
[14] Durmuş, İlhami .(1998), Hun Devletinin Ortaya Çıkışı ve Oluşumunun Temel Unsurları, Prof.Dr. Abdulhalık Çay Armağanı, I, Ankara
[15] Ekrem, Nuriye Hidayet .(2012), Köktürk Dönemine Ait Orta Asya Müzik Notaları, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cild:9, Sayı:3 (Eylül), ss.25-102
[16] Eliade,Mircae .(1994), Ebedi Dönüş, (çev: Ümit Altuğ), İmge Kitapevi, İstanbul
[17] Eliade, Mircae .(2001), Mitlerin Özellikleri, (çev: Sema Fırat), Om Yayınevi, İstanbul
[18] Esin, Emel .(2001), Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
[19] Fişek, Kurtan. (2005), Yönetim, Paragraf Yayınevi, Ankara
[20] Garaudy Roger. (2010), Enteggrizm, (Çev: Kamil Bilgin Çileçöp), Pınar Yayınları, İstanbul
[21] Gökalp, Ziya .(1976), Türkçülüğün Esasları (Haz: Mehmet Kaplan), Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 7, I, Seri:7, Milli Eğitim Basımevi, Ankara
[22] Gökalp, Ziya. (1977), Malta Konferansları, (Haz: Fahrettin Kırzıoğlu), Kültür Bakanlığı Yayınları, 282, Ziya Gökalp Serisi, Seri:1, No:9, Gündüz Matbaası, Ankara
[23] Gumilev, Lev Nikolayeviç .(2001) Kavimlerin Türeyişi ve Yeryüzü Üzerindeki Yaşam Bölgeleri, (çev: Nuri Eyüpoğlu), Ötüken Yayınları, İstanbul
[24] Güvemli, Oktay;Toraman, Cengiz;Güvemli Batuhan.(2014), Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muhasebesi- Anadolu Muhasebe Kayıt Kültürü, Ankara
[25] Güven Özbay.(1992), Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara
[26] Hayden Robert.(1979),”The Cultural Ecology of Service Nomads”, The Eastern Antropologist,32,4 İbn-i Fadlan Seyahatnamesi. (2010) (Haz. R.Şeşen), Yeditepe Yayınları, İstanbul
[27] Kafesoğlu İbrahim .(1987), Türk Bozkır Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara
[28] Kafesoğlu İbrahim. (1995), Türk Milli Kültürü, İstanbul
[29] Karakoç İrem. (2004), Türk Hukuk Tarihinde Uluslararası Antlaşmaların Uluslararası hukukun Gelişim Sürecindeki Yeri, Dokuz eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2
[30] Kepoğlu Abdurrahman. (2013),“Impact Of The Prıcıng Factor ın the Free Market Economy Implemented ın Turkey on The Development of Prıvate Sports Enterprıses” Internatıonal Journal of Academıc Research, Vol.5. No.5. Part B, DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.74 473-481,September,2013
[31] Khazanov, Anatoly, M. (1930), Nomands and the Outside World, The University of Wiscansin Press
[32] Kılıç, Metin. (2015), Dramaturjik Teori Ekseninde Spor, SAD/JSR, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/Journal of Sociological Research, Cilt/Volume: 18, Sayı/Number 1, Nisan/April s/p:126-152
[33] Krenc David.,Crutcfield Richard,S.(1980), Sosyal Psikoloji, (çev: E. Güngör), Ötüken Yayınları, İstanbul
[34] Küçük, Veysel. (1990). Amatör ve Profesyonel Sporcuların Bazı Kişilik Özellikleri. İstanbul: M.Ü. Sağlık Bilimleri Enst.,Yüksek Lisans Tezi.
[35] Kurtan, Fişek. (1980), Spor Yönetimi, Dünyada ve Türkiye’de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No:445, S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara
[36] Malinowski Bronislaw. (1998), İlkel Toplum, (çev: Hüseyin Portakal), Öteki Yayınevi,Ankara
[37] Olkhovsky V.S.(1995), Scythıan Culture in the Crimera (Editör: V.A.Bashov, L.T. Yablonsky) Nomand of The Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley, Zınat Press
[38] Onay İbrahim. (2012), Eski Türk Toplumunda Aile Düzeni ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume:5, Issue:6, p.347-357, December
[39] Ögel Bahattin. (1983), Türk Tarihinde Millet ve Ordu Bütünleşmesinin Nedenleri, Birinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara
[40] Ögel Bahattin. (1995), Türk Mitolojisi ,Kaynaklar ve Açıklamaları İle Destanlar I, Ankara
[41] Onat, Ayşe;Orsoy, Sema;Ercilasun Konuralp.(2015), Han Hanedanı Tarihi, Hsing-Nu (Hun) Monografisi, Türk Tarih Kurumu, 2.Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXVIII.Dizi-51, Ankara
[42] Öngel Hasan Basri .(2001), Gelişim Sürecinde Erken İç Asya Türk Okçuluğu, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt,21,sayı,2 (2001) 189-215
[43] Özönder N. Nirun. (1990), Milli Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler (Türk Sosyokültürel Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Gelenekler) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Ankara.
[44] Roux, Jean Paul (2006), Orta Asya Tarih ve Uygarlık, (Çev. Lale Aslan), Kabalcı Yayınevi,2. Baskı, İstanbul
[45] Rüdanko Sergei.(1970) Frozen Rombs of Siberia The Pazyryk Burials of İron Age Horse, Bekeley : California Press
[46] Sümer Faruk. (1960), Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi, Belleten dergisi, sayı:96
[47] Tarcan Haluk. (1988), Ön Türk Tarihi, Kaynak Yayınları, s.142
[48] Tarih I. (2000), Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 4. Baskı, s.69
[49] Vasary Itsvan. (2007), Eski İç Asya’nın Tarihi (çev. İsmail Doğan), Ötüken Yayınları, İstanbul
[50] Yazıcı Ahmet Gökhan .(2014), Toplumsal Dinamizm ve Spor, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, sayı 3/1, s. 394-405, Türkiye
[51] Yılgür Egemen. (2015), Tarihsel perspektiften Peripatetik ve Avcı Toplayıcı Stratejilerine Geçiş, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Kasım, Üsküdar
[52] http://www.kultur.gov.tr/portal/truzim.tr.asp:belgeno=32117,03.03.2017